Υπηρεσίες

Υπηρεσιες

Κλινική εξέταση- Διαφορική διάγνωση
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
Πιστοποιητικό υγείας για δίπλωμα οδήγησης
Πιστοποιητικά/Βεβαιώσεις
 • Αθλητικές δραστηριότητες
 • Διορισμός σε Δημόσιο / Ιδιωτικό τομέα
 • Υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Χρήση όπλου
Κατ' οίκον επίσκεψη

Εξειδικευση σε

Προληπτική Ιατρική
 • Check up βάσει ηλικίας/ιστορικού
 • Εμβολιασμοί Ενηλίκων
Λοιμωξιολογία
 • Ουρολοιμώξεις
 • Λοιμώξεις αναπνευστικού
 • Λοιμώξεις οστών και μαλακών μορίων
 • Ειδικές λοιμώξεις (φυματίωση, βρουκέλλωση, παρασιτώσεις)
 • HIV λοίμωξη
 • Ηπατίτιδες ( B,C )
Μεταβολικό Σύνδρομο
 • Σακχαρώδης Διαβήτης
 • Αρτηριακή υπέρταση
Ταξιδιωτική Ιατρική
 • Εμβολιαστική κάλυψη
 • Χημειοπροφύλαξη για ελονοσία
 • Τροπικές νόσοι